Новата наредба за ТО и ТА
Дата: 2005-01-01

Освен корекциите, произтичащи от Закона за туризма, новостите в Наредбата за изискванията към персонала и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическата агентска дейност са няколко:

За управителите на ТО и ТА, които имат седалище и адрес на управление и осъществяват дейност само в рамките на общините, включени в утвърдения от МФ списък по чл. 60 от ЗКПД, се намаляват изискванията за стаж, като той вече е само една година, ако имат висше образование.

Намаляват изискванията за стаж и на персонала. При завършено висше образование необходимият стаж е една година, при друго висше образование се намалява от три на две, при средно образование се изискват три години.

Фирмите в общините от списъка по чл. 60 от ЗКПД могат да наемат хора със завършено средно образование и най-малко един месец стаж.

И за управителите, и за служителите отпада изискването за владеене на два чужди езика.

Няма промяна в изискванията за стажа на управителя и за помещенията, в които се извършва туроператорска и турагентска дейност.

В новата наредба не са въведени минимални изисквания за численост на персонала.

Предстои приемането на тарифата с такси за регистрация на ТО и ТА, като промени в таксите не се предвиждат.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Новата наредба за ТО и ТА
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА