“Рекреация чрез специализиран туризъм”
Дата: 2005-01-05

от д-р Соня Милена е новото заглавие посветено на въпросите свързани с профилът и характеристиките на потребителя на специализирани видове туризъм. Рецензенти на монографията да проф. д-р Манол Рибов и доц. Д-р Цветан Тончев. Книгата е предназначена за всички пряко или косвено свързани с туристическата индустрия.

Посветена е на въпросите свързани с рекреационните потребности и възможността за удовлетворяването им посредством специализирани туристически дейности. Установени са връзките и зависимостите между рекреацията и специализираните туристически дейности; дефинирана е използваната терминология, предпоставките за възникване на специализираните туристически дейности и тяхното въздействие върху рекреационното поведение.

Специално внимание е отделено на детерминантите на специализираните туристически дейности, дефинирайки продукта на специализирания туризъм, профила на потребителя и особеностите на потреблението. Посочени са възможностите за удовлетворяване на рекреационните потребности, ползата от този вид рекреация и перспективите за развитие на специализирания туризъм.

БТК

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | “Рекреация чрез специализиран туризъм”
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА