Обучение по професионално направление 811
Дата: 2005-01-10

Център за професионално обучение ЗНАНИЕ


София 1000, пл. Позитано 1, тел.: 986 12 30, факс: 986 11 96, office@znanie-bg.org


НА ВНИМАНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

Центърът за професионално обучение “Знание” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за обучение на лица над 16 г. по 40 професии, в т.ч. от професионално направление 811 “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”.

ЦПО “Знание” провежда обучение по посочените професии в рамките на програми на Европейския съюз, по заявки на Дирекции Бюра по труда и други заявители на професионално обучение, съвместно с екипа на Българската Асоциация на Туристическите Агенции.

През месец януари 2005 г. приключва обучението на 15 курсисти по специалността “Туристически агент” по заявка на Дирекция Бюро по труда – Сердика. По време на обучението те изучаваха следните основни модули:

  • Информационни технологии и английски език за професията
  • Технология на туроператорската и туристическо-агентската дейност

Курсистите са с необходимата компютърна грамотност, с добра езикова подготовка по английски език и втори западен език.

Предстои провеждане на практика в туристически агенции (17-26 януари 2005 г.). Целта на практическото обучение е курсистите да получат възможност за прилагане в практиката на придобитите знания, да се запознаят в реални условия с организацията на работата в туристическа агенция.

От 1 февруари, т.г. за един месец 11 от курсистите ще бъдат на стаж с трудов договор в туристически агенции. За времето на стажа те получават минимална работна заплата и осигуровки. Туристическата агенция, приела на стаж курсисти, сключва договор с ДБТ – Сердика и след представяне на документи за изплатени заплата и осигуровки, изплатените суми се възстановяват от Бюрото по труда. След изтичане на едномесечния стаж, работодателят няма допълнителни ангажименти към курсиста.

Ако Вашата агенция проявява интерес и желае да приеме на практика или на стаж обучени в ЦПО “Знание” безработни млади хора, можете да се свържете с нас до 12 януари 2005 г.

За контакти:

Секретариат на БАТА
тел.: 981 55 53 и 981 58 11
GSM 0898 557 677

и/или

ЦПО “Знание” – София
Елена Шишманова, Дарина Димитрова
тел.: 986 12 30, 987 49 50
факс: 986 11 96
e-mail:
office@znanie-bg.org

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Обучение по професионално направление 811
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА