Становище на БАТА за Наредба №2 на МОН
Дата: 2005-02-07

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ
1000 София, ул. ”Триадица” № 6 ет. 5, стаи №№ 504, 505 и 506
тел.: 981 55 53, тел./факс: 981 58 11, GSM: 0898 557 677
Е-mail:
bata@mail.orbitel.bg, URL: www.batabg.org


Становище на БАТА за Наредба №2 на МОН, изпратено до БТА

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на МОН, касаеща организиране и провеждане на детски ученически отдих и туризъм

За пореден път Българската Асоцация на Туристическите Агенции се убеждава в демагогията и некоректността на МОН – Министерството на образованието и науката. След участието на представители на туристическия бранш с разговори, дискусии и със становища по изменение и допълнение на тази Наредба, в брой 9 на Държавен вестник бе поместена Наредба, която отново поставя под съмнение съществуването на Закона по туризъм и регистрацията на туроператорската и туристическоагентската дейност. Явно, че изземането на дейността, свързана с организирането, координирането, провеждането и контрола на детския и ученически отдих от страна на  НЦОВС (Националния Център за отдих, възстановяване и спорт) и “УОС” - ЕООД (“Ученически отдих и спорт” – ЕООД) обезсмисля съществуването на Закона за туризъм, който третира осъществуването на туроператорска и туристическоагентска дейност и лишава от възможност българските туроператори да упражняват дейност, съгласно Закона за туризъм, за която са платили съответната такса и за голяма част от които, именно тази дейност е преобладаващата.

Категоричното становище на БАТА е, че всяка туристическа дейност се извършва съгласно действащите разпоредби на Закона за туризъм, независимо как се именува – ученически, детски, конгресен, балнеоложки, познавателен и т.н. Публикуваната Наредба следва да разглежда САМО УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ОРГАНИЗИРАНИЯТ ОТДИХ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ЗА ДА БЪДЕ ОПАЗЕН ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ИМ. Всички останали моменти са регламентирани в Закона за туризъм. В този си вид Наредбата поставя в привилигировано положение новосформираните звена  НЦОВС и УОС – ЕООД.

Ако е толкова наложително съществуването на НЦОВС, неговите функции би следвало да се ограничат САМО ДО КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ – ръководителски състав, медицински контрол и т.н., както и, ако е необходимо, като методически център, с цел изпълване със съдържание на  ученическите форми на туризъм и обвързването им с учебен материал. Няма никакво основание и логика в УОС, която е конкурентна фирма и би трябвало да бъде равнопоставена пред Закона спрямо всички останали фирми,  именно към нея да следва да се изпращат заявките за организирани форми на отдих.

§ 10. Създава се чл. 12 а:

Чл. 12 а. Когато организатор на формите на отдих по чл. 8 е НЦОВС и/или "УОС" - ЕООД, директорът на детската градина, училището или обслужващото звено му представя следните документи:

  1. Заповед за определяне на ръководния и педагогическия персонал, отговорни за провеждането на формата по чл. 8;
  2. Списък на децата (учениците) с данни за трите имена, дата и година на раждане, група, клас, заверен с подписа на директора и подпечатан с печата на детската градина, училището или обслужващото звено;
  3. Карта за медицински преглед, издадена от личния (семейния) лекар на детето (ученика) по образец (приложение № 3)
  4. Списък за проведен инструктаж за безопасност и културно поведение с имената и подписите на участниците във формата за организиран отдих по чл. 8, подписан и от техните родители, настойници или попечители.
  5. Разрешение от началника на регионалния инспекторат по образованието, когато формата на организиран отдих по чл. 8 се провежда в учебно време;
  6. Лиценз на превозвача, когато превозът на децата и учениците се организира от заявителя по чл. 12, ал. 1 с автобус.

Всички тези изисквания би трябвало да се изпълняват само когато организатор е НЦОВС и/или УОС ЕООД. Когато организатор е външен туроператор, не е необходимо той да се придържа към тези вътрешни правила, особено след като има изрично създаден Закон за туризъм, който да регулира туроператорската и туристическоагентската дейност в България.

Параграф 17, в чл. 29, Алинея 2:

"(2) Средствата за дейностите по организирането и провеждането на детския и ученическия отдих и за развитието и поддръжката на материално-техническата база се набират и разходват съгласно изискванията на чл. 44 и 45 от Закона за народната просвета."

КОМЕНТАР: Похвално е да се правят препратки към Закона за народната просвета (параграф 17, чл. 29 от Наредбата) и Закона за здравето (параграф 7, чл. 10 от Наредбата), но къде е мястото на Закона за туризма? Защото не е нормално една Наредба да стои над Закон и ако трябва да се цитират закони, нека това бъдат всички закони, касаещи съответната дейност. Наредбата трябва да пояснява действието на законите, а не да ги променя.

Във връзка с горното, отново предлагаме:

  1. Правото да организират ученически екскурзии да имат само лицензираните (по новия Закон за туризъм – регистрираните) туроператори в Р България, които съществуват по силата на Закона за туризъм.
  2. Контролът върху ученическите пътувания да се извършва само и единствено от Регионалня инспекторат по образование, а не от НЦОВС.
  3. НЦОВС да се занимава със стопанисването на базата, която му е поверена и да не извършва туроператорска дейност или, ако извършва такава, да не му се дава право да контролира дейността на туроператорите – това се третира изрично в Закона за туризъм.

За УС на БАТА

Донка СОКОЛОВА
Председател

7 февруари 2005 г.
София


MEMBER OF THE UNIVERSAL FEDERATION OF TRAVEL AGENTS’ ASSOCIATIONS

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Туристически живот | Становище на БАТА за Наредба №2 на МОН
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА